Köpvillkor
1. Företagsinformation

sodrafabriken.se drivs av Södra Fabriken Handelsbolag (orgnr: 969782-9183)

 

2. Priser

Samtliga priser på sodrafarbriken.se anges inklusive moms. Det totala priset tillsammans med gällande frakt- och betalningsvillkor finner Du i kundvagnen.

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar, prisjusteringar och eventuella färgavvikelser.

Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella tryckfel vad gäller pris före och efter att beställningen är behandlad under förutsättning att prisfelet är av uppenbar karaktär.

3. Order

När du registrerat en order hos Södra fabriken och vi accepterat ordern träffas ett avtal mellan Dig och Södra fabriken. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress Du registrerat.

Södra fabriken förbehåller sig rätt att rätta i lagda och bekräftade ordrar till följd av skrivfel och liknande misstag.

Eventuella avbeställningar innan leverans debiteras med 39 SEK för de administrativa kostnader som uppkommer i samband med avbokningen.

OBS! Om ordern redan har börjat packas/skickats från vårt lager kan avbeställning fortfarande göras men då tillkommer en administrativ avgift om 99 SEK.

4. Leveranstid

Leveranstid kan skilja sig bland de olika produkterna. Mer information om respektive produkts leveranstid finner Du under varje enskild produktsida.

Produkter i en order kan levereras i olika sändningar pga olika leverantörer.

Vänligen ta i beaktande att leveranstiderna på hemsidan är preliminära. Vid ev leveransförseningar kommer du att bli kontaktad av Södra fabriken. Om Södra fabriken inom skälig tid inte kan avhjälpa felet har du som konsument även rätt att häva köpet.

5. Avbeställning

Ej lagerförda varor som Södra fabriken börjat tillverka eller anpassa enligt dina önskemål kan ej avbeställas.

För övriga beställningar där varorna ännu inte börjat packas kan avbeställning ske. I detta fall debiteras kunden en kostnad på 39 SEK för de administrativa kostnader som uppkommer i samband med avbeställningen.Om ordern redan har börjat packas/skickats från vårt lager kan avbeställning fortfarande göras men då tillkommer en administrativ avgift om 99 SEK.

6. Leveranser och mottagande

Ev leveranskostnad anges i kassan.

Eftersom Södra fabriken levererar från flera olika ställen kan delleverans ske.
Större ordrar som bord eller annan inredning kommer att transporteras så nära Din dörr (villa/radhus) eller port (flervåningshus) som föraren bedömer möjligt.
Leveransavisering sker via transportföretaget på det telefonnummer Du registrerat hos Södra fabriken.

Vad som angivits ovan om leveranskostnad och leverans gäller inte vid leverans till ö utan broförbindelse eller annan plats som saknar körbar väg.
Södra fabriken förbehåller sig i sådant fall rätten att ensidigt ändra leveranskostnad, leveranstid och leveranssätt. Du kommer dock att bli uppringd på Ditt registrerade telefonnummer innan leverans påbörjas.

Vad som angivits ovan om leveranskostnad och leverans gäller inte vid leverans till adress utanför Sverige. Södra fabriken hänvisar dig i sådant fall till kundservice för mer information.

Vänligen kontrollera så att emballaget inte är skadat vid leverans. Syns skada på emballaget ska detta noteras på fraktsedeln innan fraktsedeln kvitteras. Läs mer om transportskador under punkt 8.

7. Ej mottagen leverans
Du som kund ansvarar för att det finns någon som kan ta emot och kvittera leveransen vid leveranstillfället.
Tar du inte emot leveransen drabbas Södra fabriken av kostnader. Södra fabriken förbehåller sig därför rätten att debitera Dig för sådana kostnader.
Detta gäller även för postförsändelse som levererats till utlämningsställe men som inte lösts ut.Outlöst paketOutlöst paket debiteras med avgift på 249:- för att täcka de fraktkostnader som ett icke uthämtat paket innebär. Ditt paket ligger normalt i 14 dagar hos ombudet innan de skickas tillbaka till vårt lager.

8. Transportskador, fel och reklamation

Följer inte annat av avtalet, står Södra fabriken för risken för förlust och skada fram tills Du mottagit varan.

Har varan skadats under transporten ber Södra fabriken dig att följa våra rutiner för transportskador genom att omedelbart anmäla skadan till transportören så att skadan noteras.
Du måste vara mycket tydlig med att påpeka att varan är transportskadad. Om transportören inte noterar skadan ska Du genast kontakta kundtjänst.
Låt varan vara kvar i emballaget om möjligt och spara detta inför eventuell upphämtning.
Fotografera skadan, helst med emballaget kvar, och beskriv skadan i det formulär Du får genom kontakt med kundtjänst. Dina fotografier bör visa skadan tydligt.

Skulle varan vara transportskadad eller ha något annat fel, ska Du reklamera detta till Södra fabriken genom att skicka ett mail samt fotografier till info@sodrafabriken.se.
Är du konsument ska reklamationen senast vara Södra fabriken tillhanda inom två månader från dagen Du märkt felet.
Handlar du som företag ska reklamationen senast vara Södra fabriken tillhanda inom sju dagar från dagen felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.
OBS! Emballaget bör alltid sparas vid en reklamation så att produkten ev kan returneras till oss.

Vid eventuell tvist följer Södra fabriken ARN.

9. Ångerrätt

För dig som är konsument gäller distans- och hemförsäljningslagen (2005:59).
Handlar Du som företag omfattas du dessvärre inte av ångerrätten.

En vara kan returneras upp till 14 dagar efter mottagen leverans, förutsatt att produkten returneras omonterad, komplett i originalemballaget samt med kvitto. Om man är osäker på produkten skall man hantera den varsamt så att den går att returnera i säljbart skick, alltså oanvänd, och spara emballaget. Öppet köp gäller ej specialbeställda varor eller utförsäljningsvaror. Återbetalning sker inom 30 dagar från att ordern blivit avbokad.

Om kunden vill ångra sitt köp skall det klart och tydligt meddelas Södra fabriken, innan tidsfristen för ånger har gått ut. Kunden skall uppge namn, adress, ordernummer samt övrig relevant information.

10. Återbetalning vid ångerrätt

Återbetalning – Tidsfrist

Återbetalning sker inom 14 dagar från dagen då Södra fabriken tagit emot meddelandet om att du vill returnera varan, under förutsättning att Södra fabriken återfått varan inom denna tid.

Återbetalning – Villkor

Återbetalning sker med samma betalningssätt som köpet gjordes. Nyttjar Du ångerrätten betalar Södra fabriken tillbaka vad som betalts för varan.

11. Garantier

Två års garanti gäller för varor som omfattas utav distansköplagen. Spara alltid Din faktura (orderbekräftelsen) då den utgör Ditt garantibevis.

Samtliga garantifrågor ska anmälas till Södra fabriken.
Om fel som täcks av garantin (”Garantifall”) föreligger har Södra fabriken rätt att efter eget val besikta eller reparera varan på plats, byta ut hela eller del av varan eller återbetala köpeskillingen med skäligt avdrag för den nytta Du haft av varan. Återbetalning sker endast om varan returneras till Södra fabriken. Du bär kostnaden och står risken för sådan returtransport. Vid Garantifall utgår ingen annan än nyssnämnda kompensation.

Om Du orsakat eller annars bär ansvaret för det påstådda felet, debiterar Södra fabriken Dig för uppkomna direkta kostnader, t.ex. kostnad för besiktning av varan på plats.

12.1 Dröjsmålsränta och påminnelseavgift

Dröjsmålsränta debiteras enligt 6 § räntelagen (1975:635).

Skulle Södra fabriken behöva påminna dig om att betalning är förfallen till betalning debiteras 60 kr för skriftlig betalningspåminnelse.

12.2 Personuppgifter

När Du registrerar Dig hos Södra fabriken och lägger en order hos oss godkänner Du att Södra fabriken använder och lagrar dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden gentemot Dig.
Ditt namn, telefonnummer och adress överlämnas till det transportföretag för att detta ska kunna utföra leveransen till Dig. Södra fabriken ger naturligtvis inte ut e-postadress, telefonnummer eller adress till annan.

Din e-postadress kan komma att användas för Södra fabrikens kostnadsfria nyhetsbrev.

13. Ansvarsbegränsning och befrielsegrunder

Är Du konsument omfattar Södra fabrikens ansvar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet på grund av dröjsmål eller fel på varan eller, i andra fall än som avses i 31 § konsumentköplagen,
ersättning på grund av skada på annat än den sålda varan. Om Du inte är konsument ansvarar Södra fabriken inte för följdskada eller indirekt skada av något slag.
Södra fabrikens ansvar enligt avtalet är under alla förhållanden begränsat till ett belopp motsvarande värdet på den berörda varan.
Södra fabrikens ansvar för produktskada och personskada är begränsat till vad som följer av tvingande lagstiftning.

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar eller avsevärt försvårar eller försenar avtalets fullgörande.
Part är ej skyldig att vidta åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav: Krig, strejk, uppror, mobilisering eller omfattande militärinkallelser av motsvarande omfattning, naturkatastrof eller
extremt väderförhållande, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller omfattande brist på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på egna arbetsplatsen, eldsvåda,
ny eller ändrad lagstiftning eller offentlig reglering eller dess tillämpning, fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder,
upphörd produktion hos underleverantör samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda: allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet samt omständighetens
inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

14. Tvist

Om Du är konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Om Du inte är konsument:
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”).
Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”),
ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas.
Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman.
Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän.
Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften.

Vid eventuell tvist följer Södra fabriken ARN.

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.